3 Kim Tự động - Cơ (Automatic) Dây vải - Dây dù 3 ATM