3 Kim Tự động - Cơ (Automatic) Đờ mi (trắng và vàng)