CITIZEN Pin Năng Lượng (Eco-Drive) Đờ mi (trắng và vàng)