Đồng hồ cặp - đôi 3 Kim Đờ mi (trắng và vàng)

Xem: đồng hồ chính hãng