Đồng hồ cặp - đôi Đờ mi (trắng và vàng) Đờ mi (trắng và vàng)