Đồng hồ cặp - đôi Đờ mi (trắng và vàng) Kính khoáng cứng