OP (Olym Pianus) Điện tử và kim Giá dưới 1 triệu Pin Năng Lượng (Solar) Đờ mi (trắng và vàng)