OP (Olym Pianus) Giá dưới 1 triệu Pin Năng Lượng (Solar) Đờ mi (trắng và vàng) Kính khoáng cứng