Phụ kiện đồng hồ OP (Olym Pianus) Baby-G Đờ mi (trắng và vàng)

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp