Phụ kiện đồng hồ OP (Olym Pianus) Đờ mi (trắng và vàng)

 

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp