Phụ kiện đồng hồ OP (Olym Pianus) Mạ màu vàng đồng Kính mica

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp