Phụ kiện đồng hồ OP (Olympia Star) Đờ mi (trắng và vàng)

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp