Phụ kiện đồng hồ OP (Olympia Star) Sun & Moon (Trăng & Sao) Mạ màu vàng đồng

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp